مقایسه ویژگیهای بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری و بیمه جامع آرامش زندگی:

ردیف

عنوان

بیمه عمرو سرمایه گذاری

(نسخه قدیم)

بیمه جامع آرامش زندگی

(نسخه بهبود یافته)

1

سقف فوت به هر علت از بدو تولد تا 5 سال

2.000.000.000 ریال

3.500.000.000 ریال

2

سقف سرمایه فوت براثر حادثه و نقص عضو از بدو تولد تا 14 سال

2.000.000.000ریال

3.500.000.000 ریال

3

سقف پوشش هزینه پزشکی

400.000.000 ریال

1.000.000.000 ریال

4

سقف پوشش غرامت روزانه بستری

20.000.000 ریال

50.000.000 ریال

5

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه گزار در اثر حادثه یا بیماری(پوشش جدید)

 

ندارد

 

دارد

6

معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت فوت بیمه گزار قبل از بیمه شده در صورتی که بیمه شده و بیمه گزار یکی نباشند.(پوشش جدید)

 

ندارد

 

دارد

7 پوشش امراض خاص 5 پوشش اصلی 30 پوشش اصلی و تکمیلی
8

محاسبه کارمزد بیمه نامه براساس تعدیلات حق بیمه و سرمایه فوت هر سال

 

ندارد

 

دارد

9

بهبود اندوخته بیمه نامه

ندارد

دارد

10

برداشت از اندوخته بیمه نامه

بدون محدودیت

بدون محدودیت

 

* توضیحات بند 10: در سیستم فناوران، بیمه گزار می تواند 90 درصد از اندوخته قطعی بیمه نامه خود را یکبار در هر سال بیمه ای برداشت نماید.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0