1- سرمایه گذاری بخشی از مبالغ پرداختی بیمه گزار و تامین پشتوانه مالی برای آینده ایشان.

2- تخصیص سود علــــــي‌الحساب تضمینی به اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه.

3- محاسبه سود به صورت روز شمار و افزایش میزان اندوخته سرمایه گذاری در صورت واریز حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید.

4- پرداخت سود مشاركت در منافع به اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه در صورت کسب بازدهی مازاد بر سود تضمینی.

5- معافیت منافع پرداختی شرکت بیمه از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث.

6- امکان برداشت از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه جهت رفع نیازهای مالی بیمه گزار.

7- امکان دریافت وام به اعتبار اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه بدون ضامن و وثیقه با نرخ بازپرداخت مناسب .

8- امکان بازخرید بیمه نامه در طی مدت قرارداد.

9- امکان تعیین استفاده کنندگان از منافع بیمه نامه و درصد سهم هریک به دلخواه بیمه گزار.

10- امکان دریافت اندوخته سرمایه گذاری در انتهای مدت بیمه نامه به صورت یکجا یا در قالب یکی از انواع بیمه های مستمری به انتخاب مستمری بگیر.

11- مصونیت سرمایه های پرداختی از طرف شرکت بیمه از ادعای طلبکاران بیمه شده متوفی.

12- امکان استفاده از معافیت حق بیمه پرداختی بیمه گزار به عنوان کسور قابل قبول درآمدهای مشمول مالیات.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0