1- مدت بیمه نامه حداقل 5 سال و حداکثر تا 80 سالگی بیمه شده.

2- سن بیمه شده (سن ارایه پوشش بیمه ای ) از بدو تولد تا 80 سالگی بیمه شده.

3- نحوه پرداخت حق بیمه پرداخت حق بیمه بصورت یکجا در ابتدای قرارداد.

4- پرداخت منظم  حق بیمه در طول مدت قرارداد (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه).

5- امکان پرداخت اندوخته اولیه در طول مدت قرارداد مازاد بر پرداختهای منظم.

6 -نرخ افزايش سالانه حق‌بيمه منظم ثابت،5%،10%،15%،20%،30%،40%،50%.

7- سرمایه فوت به هر علت حداکثر تا سقف 10 میلیارد ريال.

8- نرخ افزايش سالانه سرمايه فوت ثابت،5%،10%،15%،20%.

9- انعطاف پذیری و امکان تغییر شرایط تعیین حق بیمه و سرمایه به دلخواه و امکان ایجاد تغییرات در هر سال بیمه ای توسط بیمه گزار.

 • امکان سرمایه گذاری بخشی از حق بیمه پرداختی.                
 •  تخصیص سود تضمینی روزشمار به مبالغ اندوخته سرمایه گذاری تا پایان قرارداد.
 •  مشارکت بیمه گذار در  منافع مازاد حاصله از معاملات انجام شده روي اندوخته سرمایه گذاری بيمه‌نامه‌.

10 -پوششهای اضافی مرتبط با وقوع حادثه.               

 •  سرمایه فوت ناشی از حادثه تا 5 برابر سرمایه فوت به هرعلت تا سقف 10 میلیارد ریال.
 • سرمایه نقص عضو دائم ناشی از حادثه: معادل سرمایه فوت ناشی از حادثه تا سقف 10 میلیارد ریال.
 •  پرداخت هزینه پزشکی بابت درمان آسیبهای ناشی از حادثه.
 •  پرداخت غرامت روزانه در صورت بستری در مرکز درمانی در اثر وقوع حادثه.

11- پوشش اضافی امراض خاص.

 •  پرداخت سرمایه معادل سرمایه فوت به هرعلت تا سقف 1.5 میلیارد ریال در صورت بروز بیش از 30 بیماری سخت مختلف.

12-پوششهای اضافی مرتبط با ازکارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه) بیمه شده.

 •  پرداخت سرمایه بیکاری معادل سرمایه فوت به هرعلت تا سقف 10 میلیارد ریال.
 •  پرداخت مستمری به مدت حداکثر 12 سال معادل یک تا 4 برابر آخرین حق بیمه پایه پرداختی بیمه نامه.
 •  تداوم بیمه نامه بدون پرداخت حق بیمه (معافیت از پرداخت کل حق بیمه).

13- پوششهای مرتبط با بیمه گزار قرارداد(در بیمه نامه هایی که بیمه شده و بیمه گزار متفاوت باشند).

 •  تداوم بیمه نامه بدون پرداخت حق بیمه (معافیت از پرداخت کل حق بیمه) در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه) بیمه گزار.
 •  تداوم بیمه نامه بدون پرداخت حق بیمه (معافیت از پرداخت کل حق بیمه) در صورت از فوت به هر علت بیمه گزار.

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0