معافیت های مالیاتی بیمه عمر:

الف) مالیات بر ارث: وجوه پرداختی از محل بیمه عمر از طرف شرکت بیمه گر به استفاده کنندگان یا وراث قانونی بیمه شده متوفی از شمول مالیات بر ارث معاف می باشد.

ب) مالیات بر عایدی: هرگونه وجوه پرداختی از محل بیمه عمر از طرف شرکت بیمه گر که به موجب قرارداد بیمه منعقده، نصیب ذی نفعان می گردد، از پرداخت مالیات معاف است.

ج‌) مالیات بر درآمد: حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی( بیمه گزار و افراد تحت تکفل وی) به شرکت های بیمه بابت خرید بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات وی کسر می گردد.

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0