عملکرد صندوق:

بر اساس آئین نامه مکمل بیمه هاي زندگی و مستمري 2/68، در بيمه نامه هاي صادره پس از تاريخ 01 / 06 / 95، حداکثر نرخ سود فنی علی الحساب براي دو سال اول مدت اعتبار بيمه نامه ۱۶ درصد، براي دو سال بعد ۱۳ درصد و براي دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعيين گرديده است.

* میانگین نرخ سود قطعی بیمه های عمروسرمایه گذاری پارسیان طی سال های 1388 تا 1399( 12سال) برابر با 21 % بوده است.

ضمنا مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی جز در بیمه‌های خطر فوت زمانی، بیمه گزاران بیمه‏ های زندگی خود را در حداقل85 درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های مذکور سهیم نمایند.

 

 

1400

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

سال

22%

22%

18%

19%

17%

18%

20.1%

23%

24%

26.7%

26.5%

26%

24%

نرخ سود تخصیص یافته

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0