عملکرد صندوق:

بر اساس آئین نامه مکمل بیمه هاي زندگی و مستمري 2/68، در بيمه نامه هاي صادره پس از تاريخ 01 / 06 / 95، حداکثر نرخ سود فنی علی الحساب براي دو سال اول مدت اعتبار بيمه نامه ۱۶ درصد، براي دو سال بعد ۱۳ درصد و براي دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعيين گرديده است.

* میانگین نرخ سود قطعی بیمه های عمروسرمایه گذاری پارسیان طی سال های 1388 تا 1399( 12سال) برابر با 21 % بوده است.

ضمنا مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی جز در بیمه‌های خطر فوت زمانی، بیمه گزاران بیمه‏ های زندگی خود را در حداقل85 درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های مذکور سهیم نمایند.

 

 

 

99

 

 

98

 

 

97

 

 

96

 

 

95

 

 

94

 

 

93

 

 

92

 

 

91

 

90

 

 

89

 

 

88

 

 

سال

 

22%

 

18%

 

 

19%

 

 

17%

 

18%

 

20.1%

 

 

23%

 

24%

 

 

26.7%

 

 

26.5%

 

 

26%

 

24%

 

 

نرخ سود تخصیص یافته

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0