بیمه عمرمانده بدهکار:

 در بيمه عمر مانده بدهكار، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه در صورت فوت وام گيرنده، مابقي اصل تعهدات وام را به بانك يا موسسه مالي مورد نظر بپردازد.

 

 

 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0