بيمه عمر ساده زمانی:

 در بيمه عمر ساده زماني، شركت بيمه (بيمه‌گر)، شخص را براي مدتي معين با سرمايه‌اي مشخص تحت پوشش قرار  مي‌دهد و چنانچه شخص بيمه‌شده در طي  مدت بيمه فوت كند، شركت بيمه، سرمايه تعيين شده در بيمه‌نامه را به صورت يكجا يا مستمري به وراث قانوني بيمه‌شده و يا استفاده‌كنندگاني كه قبلا از طرف او مشخص شده‌اند مي‌پردازد.

 

 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0