بيمه زندگی طرح کودکان:

طرح ويژه كودكان با هدف امنیت خاطر والدين و سرمايه‌گذاري مطلوب براي آتیه فرزندان و رفاه كامل آنان در دوران جواني جهت تامین مواردی از قبیل هزینه تحصیلات، ازدواج، تهیه مسکن و ...، طراحي گرديده است.

پرداخت حق بیمه يكجا در ابتدای قرارداد: طرح بیمه کودکان دارای ویژگی منحصر بفردی است، چرا که با پرداخت حق‌بيمه يكجا در ابتداي قرارداد، علاوه بر بهره مندی از مزایای بیمه ای، ماهیت تشکیل اندوخته مطمئن و مناسب را در پايان مدت قرارداد ایجاد خواهد کرد. در اين بيمه ­نامه كه از بدو تولد قابل ارائه مي‌باشد، امكان برخورداری از پوشش‌هاي بيمه‌اي در طول مدت بيمه‌نامه و نیز دریافت سرمایه بیمه نامه (به صورت یکجا یا مستمری) در پایان قرارداد براي فرزندان وجود دارد.

 

 


  • پوشش فوت به هر علت
  • پوشش امراض خاص
  • پوشش فوت در اثر حادثه
  • پوشش نقص عضو
  • پوشش غرامت روزانه بستری
  • پوشش پرداخت هزينه پزشكي در اثر حادثه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0