بيمه عمروسرمایه گذاری انفرادی:

در اين بيمه، پوشش فوت با انتخاب يك سرمايه پايه فوت فراهم مي شود كه قابليت افزايش آن را در سال های آينده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بيمه شده به ذينفعان فوت بيمه نامه پرداخت مي شود. از طرفي با جمع آوري و انباشت بخشي از وجوه پرداختي بيمه گذار در يك اندوخته سرمايه گذاري، بيمه گزار در دوران حيات نيز بهره مند خواهد شد. به عبارتي اندوخته مزبور با هدف تامين دوره بازنشستگي يا ساير مقاصد مالي فرد در آينده، تشكيل شده است. به همين منوال، مبالغ پرداخت هاي بيمه گزار نيز به دو مؤلفه حق بيمه پوشش فوت به همراه هزينه ها و سپرده سرمايه گذاري تقسيم مي شود. در بيمه عمروسرمايه گذاري، بيمه شده بر پايه نيازهاي خود و خانواده، در ابتدا، سرمايه اي را به عنوان سرمايه پايه فوت انتخاب مي كند و به تناسب سرمايه انتخابي و همچنين با توجه به تمايل و توان مالي خود، مبالغ حق بيمه و نحوه پرداخت آن را برمي گزيند. حق بيمه هاي پرداختي پس از كسر حق بيمه لازم براي پوشش فوت، هزينه هاي بيمه نامه، همچنين ماليات بر ارزش افزوده و پوشش هاي اضافي در( صورتي كه از حق بيمه پايه انتخاب شوند)، به اندوخته سرمايه گذاري افزوده مي شود اين اندوخته، طي ها سال های بعد با افزوده شدن حق بيمه ها و اختصاص سود به آن ها، افزايش يافته و با تشكيل يك سرمايه مناسب، پس اندازي مطمئن براي رفع نيازهاي احتمالي و برنامه هاي آينده بيمه گزار يا استفاده كنندگان خواهد بود.

درحال حاضر، با توجه به بازنگری در پوشش های بیمه ای و بهبود اندوخته بیمه نامه های عمرو سرمایه گذاری، این محصول به " بیمه جامع آرامش زندگی پارسیان" ارتقا یافته است.

بروشور بیمه های عمرو سرمایه گزاری

 


  • پوشش فوت به هر علت
  • پوشش امراض خاص
  • پوشش فوت در اثر حادثه
  • پوشش نقص عضو
  • پوشش پرداخت هزينه پزشكي در اثر حادثه
  • پوشش غرامت روزانه بستری
  • معافيت از پرداخت كل حق بيمه
  • پوشش پرداخت سرمايه بيكاري
  • پوشش مستمري از كارافتادگي
  • بروشور عمرو سرمایه گذاری

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0