بيمه زندگی طرح خانواده:

بيمه جامع خانواده شركت بيمه پارسيان با هدف ارایه پوشش‌هاي بيمه‌اي به اعضاي خانواده در قالب يك بيمه‌نامه جامع و فراهم آوردن امكان سرمايه‌گذاري مدون مبالغ خرد پرداختي ايجاد شده است.

ارایه پوشش‌هاي بيمه‌اي براي حداكثر 4 نفر از افراد خانواده با یک بیمه ­نامه: با خرید بیمه­ نامه خانواده، بیمه­ گزار علاوه بر خود می ­تواند برای 3 نفر از دیگر اعضای خانواده در قالب همان قرارداد پوشش های بیمه ­ای را تعیین و خريداري نماید.

مزیت عمده طرح بیمه جامع خانواده، پوشش فوت مقدم بیمه­ شده اول است: که در این حالت در صورتی که بیمه شده اول خانواده قبل از بیمه شده دوم فوت نماید،  شرکت بیمه پارسیان ضمن پرداخت سرمایه فوت بیمه­ شده اول به استفاده­ کنندگان  از منافع بیمه نامه (ذی نفعان)، پرداخت حق­ بیمه را تا پایان قرارداد متعهد خواهد شد. بنابراین پوشش های بیمه ­ای سایر افراد خانواده و همچنین اندوخته بیمه­ نامه همانند قبل و بدون پرداخت حق­ بیمه ادامه خواهد یافت.

ضمنا در این حالت و در صورتی كه بیمه شده دوم تمایلی به ادامه بیمه­ نامه نداشته باشد، ارزش بازخریدی بیمه­ نامه به علاوه ارزش فعلی حق ­بیمه ­های آتی تا پایان قرارداد، به بیمه­ گزار جدید قابل پرداخت خواهد بود.

امکان خرید پوششهای اضافی برای هریک از بیمه شدگان در این بیمه نامه نیز وجود دارد.

 

 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0