مديريت بيمه‌هاي‌‌ زندگی

1112

 

 

معاونین

1120-1140

 

محاسبات و اکچوئری

1149

 

مديريت بيمه‌هاي‌‌ زندگی-صدور

1126-1127-1121-1123-1122-1141-1143

 

مديريت بيمه‌هاي‌‌ زندگی-خدمات پس از صدور

1135-1107-1106-1104-1102-1118

 

مديريت بيمه‌هاي‌‌ زندگی-توسعه فروش

1130-1131-1132-1133

 

مديريت بيمه‌هاي‌‌ زندگی- خسارت

1128-1145

 

پزشك معتمد

1187

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0