پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  طرح مستمری
نحوه پرداخت منافع 
به طور كلی برخی از منافع بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری به یكی از دو روش زیر  قابل پرداخت می‌باشد.
۱.فوت بیمه‌شده طی مدت بیمه نامه. 
۲.حیات بیمه‌شده در انتهای مدت بیمه نامه. 
در هر دو حالت، منافع اصلی قابل پرداخت،  به یكی از ۳ حالت زیر ممكن است: 
پرداخت منافع به صورت یكجا 
در این حالت تمام منافع بیمه به صورت یكجا به بیمه‌گذار یا استفاده‌كنندگان بیمه‌نامه (حسب شرایط) پرداخت می‌شود تا بتوانند مشكلات و نارسایی‌های مالی خود را  برطرف نمایند.     

پرداخت منافع به صورت مستمری

با توجه به نیاز های و دغدغه های ایام بازنشستگی  بیمه پارسیان اقدام به ارائه طرح مستمری نموده است . این طرح با هدف مكملی برای حقوق دوران بازنشستگی راه اندازی شده است . در این طرح بیكه گذاران می توانند با پرداخت حق بیمه در مدت بیمه نامه ، علاوه بر بهره مندی از مزایای بیمه ای ، در انتهای قرارداد كه منطبق با آغاز دوران بازنشستگی است از طرح مستمری مذكور بهرمند گردند. در این حالت تمام منافع بیمه به صورت مستمر و تدریجی و مطابق یكی از دو حالت زیر پرداخت خواهد شد.
مستمری قطعی برای مدت معین
در این حالت، مبلغ منافع بیمه به صورت یك مستمری قطعی و با در نظر گرفتن عامل نرخ بهره، با دوره معین به صورت مقاطع زمانی مشخص، به بیمه‌گذار یا استفاده‌كنندگان (حسب شرایط) قابل پرداخت است. در این روش به دلیل قطعی بودن پرداخت مستمری، مبلغ آن تحت هر شرایطی به بیمه‌شده یا استفاده‌كنندگان پرداخت می‌شود و اگر احیانا در طی پرداخت مستمری، فرد مستمری‌بگیر فوت نماید، باقی مانده منافع (حسب شرایط) تا پایین دوره معین به ذینفعان به شیوه مقتضی پرداخت خواهد شد.

    مستمری مادام العمر

در این حالت، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یك مستمری در مقاطع زمانی مشخص به مستمری بگیر قابل پرداخت است. در این روش پرداخت مستمری مشروط به حیات شخص مستمری بگیر بوده و در صورت فوت وی، پرداخت مستمری قطع خواهد شد. بدیهی است در محاسبات این نوع مستمری امید به زندگی مستمری بگیر و همچنین نرخ بهره دخیل خواهد بود. ضمنا این مستمری، مادام‌العمر بوده و تا پایان حیات مستمری‌بگیر تداوم خواهد داشت. ضمنا طراحی این نوع مستمری به گونه‌ای است كه قابلیت تضمین پرداخت مستمری را طی دوره‌ای معین میسر می‌سازد. به عبارت دیگر، در این حالت چنانچه مستمری بگیر در طول دوره تضمین پرداخت فوت نماید، باقی‌مانده منافع در وجه ذینغعان قابل تسویه خواهد بود.