پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  پروانه فعاليت

                                                                                                                                                         شماره:۵۲۰۰       

 تاريخ:۲۸/۰۲/ ۱۳۸۲    

  پروانه فعاليت
  براساس ((قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتی)) و ((قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گری)) و نظر به تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزی ايران به شركت بيمه پارسيان (سهامی عام ) اجازه داده می شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، در انواع رشته های بيمه اموال ، اشخاص و مسئووليت فعاليت نمايد.  
 عبدالناصر همتی
 رئيس كل