پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تعاریف و اصطلاحات:

بيمه‌گر:

 شركت بيمه پارسيان (سهامي عام) مي‌باشد.

بيمه‌گذار:

 شخص حقيقی يا حقوقي است كه قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد، و پرداخت حق‌بيمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه یا ضمائم احتمالی، تعهد مي کند.

بيمه‌شده:

شخصي حقيقي است كه فوت و یا حيات او موضوع قرارداد این بیمه مي‌باشد.

استفاده‌كننده (ذينفع):

شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشند كه توسط بيمه‌گذار و با موافقت بيمه‌شده تعيين مي گردند و بيمه‌گر مشخصات آنها را در بيمه‌نامه يا ساير ضمائم احتمالي درج مي‌نمايد و در صورت فوت يا حيات بيمه‌شده از سرمایه بیمه بهره مند می‌گردند.

بيمه‌نامه:

 قراردادی بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار و به امضاي بيمه‌گر است كه شامل بيمه عمروسرمايه‌گذاري بوده و بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار، و ضمائم احتمالی آن ، شرايط عمومي و شرایط خصوصی مندرج یا منضم به قرارداد منعقد مي‌گردد.

حق‌بيمه:

 وجهی است که بيمه گذار مطابق شرایط قرارداد در وجه بيمه گر پرداخت می نماید.

اندوخته سرمايه‌گذاری:

 مبلغی است که هر ساله پس از کسر حق‌بيمه پوششهاي بيمه‌اي و ساير هزينه‌ها از حق‌بيمه پرداختی بيمه‌گذار، تشكيل و با اندوخته سرمايه گذاري دوره های قبل و همچنین تخصيص سود روز شمار انباشته می گردد.

سرمایه بیمه:

 مبلغی است که در صورت فوت بیمه شده در خلال مدت بیمه نامه و یا حیات وی در پایان مدت بیمه نامه در وجه استفاده کننده(گان) پرداخت می گردد.

سرمایه بیمه فوت:

 عبارت است از مجموع سرمایه فوت بیمه نامه در هر سال بیمه ای (با احتساب تعدیلات) و اندوخته سرمایه گذاری تشکیل شده تا زمان فوت.

سرمایه بیمه حیات:

عبارت است از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه در انتهای مدت بیمه نامه.

ارزش بازخريدی:

 بهای واگذاری بيمه‌نامه در هر زمان را ارزش بازخريدی بيمه‌نامه گويند که ميزان آن معادل90درصد اندوخته سرمایه گذاری در سال اول بیمه نامه (و از سال‌هاي دوم تا پنجم به ترتيب معادل 92، 94، 96، 98 و از سال ششم 100 درصد اندوخته) بوده كه پس از كسر هزينه هاي محقق شده و مستهلك نشده آتي، محاسبه شده و مطابق شرايط قرارداد در اختيار بيمه گذار قرار می گیرد.

بیمه نامه معوق:

 به بیمه نامه ای اطلاق می گردد که متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، از تاریخ سررسید اولین قسط پرداخت نشده آن گذشته باشد، مشروط بر اینکه اندوخته بیمه نامه روند کاهشی داشته و صفر نباشد.

بیمه نامه معلق:

 به بیمه نامه ای اطلاق می گردد که متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، معوق بوده و مبلغ اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه به صفر رسیده باشد.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0