پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 دفترمرکزی

نشاني :تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان قباديان غربي، پلاك ۲۲ کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۴۳۱
 
شماره های تماس مدیریت عمر انفرادی      8259-021

داخلی مسئول دفتر مدیریت عمر:   1112

داخلی اداره توسعه فروش عمر: 1130-1131-1132-1136

داخلی اداره محاسبات و پشتیبانی: 1114-1115-1116-1117-1149

داخلی اداره صدور: 1118-1121-1122-1123-1126-1127-1140

داخلی اداره خدمات پس از صدور: 1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108

داخلی اداره خسارت: 1128-1137

داخلی اداره حوادث انفرادی و درمان مسافرتی: 1125-1146-1147

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0