پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دنیا دنیا آرامش

بیمه پارسیان

۲۴٪  نرخ سود تخصیص یافته  در سال ۱۳۸۸ 

۲۶٪  نرخ سود تخصیص یافته  در سال ۱۳۸۹

۲۶.۵٪ نرخ سود تخصیص یافته در سال۱۳۹۰

۲۶.۷٪ نرخ سود تخصیص یافته در سال۱۳۹۱

مشاهده سوابق عملکرد صندوق سرمایه گذاری


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0